Księgowa wita
Witam serdecznie na oficjalnej stronie mojego biura rachunkowego Meritum z Tarnowa.
Więcej >

Oferta biura

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych gdzie oferujemy również:
  • sporządzenie zakładowego planu kont
  • opracowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

Zakres naszej obsługi obejmuje:

 • Dokonywanie zapisów w księgach i w wymaganych prawem ewidencjach
 • Sporządzenie na podstawie dokonanych zapisów właściwych deklaracji podatkowych i sprawozdań, które w obowiązujących terminach dostarczamy do odpowiednich urzędów
 • Sporządzenie odpowiednich  rejestrów i dokonanie ich zapisów w formie elektronicznej lub papierowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie sprawozdawczości dla potrzeb urzędów:
  • Skarbowych (deklaracje VAT, PIT, CIT)
  • Statystycznych (różnego rodzaju sprawozdania statystyczne) w formie elektronicznej
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – deklaracje w formie elektronicznej
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z czynnościami zamknięcia ksiąg rachunkowych za kolejne lata obrotowe objęte umową prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przygotowanie odpowiednich zestawień danych oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień w przypadku wszczęcia kontroli skarbowej obejmującej księgi rachunkowe prowadzone przez Zleceniobiorcę
 • doradztwo z zakresu wszelkich zagadnień mających wpływ na sytuację majątkowo-finansową Zleceniodawcy
 • nadzór nad prowadzoną w firmie księgowością

Dodatkowo oferujemy również:

 • sporządzenie biznes planów
 • przygotowanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska

Współpraca z klientem

W kwestiach podstawowych dotyczących księgowości i kadr prowadzimy doradztwo w ramach stałej obsługi klienta. Po podpisaniu umowy z naszym biurem obowiązki klienta w zakresie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym ograniczają się do następujących czynności:

Obsługa księgowa:

 • prowadzenia we własnym zakresie dokumentacji sprzedaży oraz w przypadku firm prowadzących tzw. pełną księgowość również obrotu kasowego
 • Zatwierdzania merytoryczno - formalnego dokumentów przez osobę do tego upoważnioną
 • segregacji dokumentów według ich rodzajów (np.: Raporty kasowe, wyciągi bankowe, faktury zakupów, kosztów itp.)
 • informowania biura o zdarzeniach, mających lub mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe.

Rozliczenia z ZUS i obsługa płac:

 • Biuro dokonuje wyliczeń wynagrodzeń i wszelkich dodatków, zasiłków etc.w oparciu o ewidencję czasu pracy i uzyskane informacje od pracodawcy
 • Biuro sporządza informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Biuro  rozlicza firmy za pomocą programu Płatnik Przekaz Elektroniczny